Algemene voorwaarden De Vaart (maart 2018)

1 ALGEMEEN

De Algemene Voorwaarden van De Vaart B.V. maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden door, of namens De Vaart B.V. gedaan dan wel gesloten ter zake van door De Vaart B.V. uit te brengen adviezen en/of te verrichten diensten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden van De Vaart B.V. prevaleren in elk geval boven eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen.

2 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van De Vaart B.V. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zestig dagen.

De Vaart B.V. is pas gebonden aan een offerte indien deze schriftelijk is gedaan en door de opdrachtgever aan wie de offerte is gericht, schriftelijk door ondertekening is aanvaard. De opdrachtgever is gebonden zodra zij een opdracht aan De Vaart B.V. heeft gegeven, in welke vorm dan ook en De Vaart B.V. deze opdracht heeft aanvaard.

Een aanbieding van De Vaart B.V. is gebaseerd op een optimale medewerking van de organisatie van de opdrachtgever.

De in de offerte eventueel aangegeven projectduur houdt over het algemeen géén aaneengesloten werktijd in.

De werkzaamheden kunnen, naar inzicht van De Vaart B.V., gefaseerd uitgevoerd worden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Daar de voortgang van een project van veel factoren afhankelijk is, dient een eventueel aangegeven beëindiging datum van de werkzaamheden als streefdatum gezien te worden.

3 OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door De Vaart B.V. komen op de navolgende wijzen tot stand:

  • Mondelinge en telefonische opdrachten.
  • Overeenkomsten rechtstreeks voortvloeiende uit de aard van de relatie met de cliënt en de aard der werkzaamheden.
  • Schriftelijke, waaronder ook e-mail -opdrachten dan wel opdracht bevestigingen.

Wijziging in een tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen na overleg, zowel mondeling als schriftelijk tot stand worden gebracht. De Vaart B.V. doet van de kosten van naar haar mening noodzakelijk meerwerk mededeling aan de opdrachtgever, die wordt geacht met de omvang en de prijs van het meerwerk akkoord te gaan, indien hij niet binnen acht kalenderdagen na dagtekening van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij De Vaart B.V..

4 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat De Vaart B.V. de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen en dat de overeengekomen werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen vinden. De opdrachtgever staat er voor in dat De Vaart B.V. steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij de werkzaamheden dient uit te voeren evenals tot de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De kosten die ontstaan nadat aan het een en ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een opdrachtgever binnen één week voor een afgesproken datum deze afspraak afzegt, is hij De Vaart B.V. de helft van de voor die afspraak geplande advieskosten verschuldigd.

5 KWALITEIT EN GEHEIMHOUDING

De Vaart B.V. spant zich in om de haar opgedragen werkzaamheden onpartijdig, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

De Vaart B.V. zal alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever geheim houden. Vertrouwelijke rapporten aan opdrachtgever van De Vaart B.V. zullen noch door De Vaart B.V. noch door de opdrachtgever aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld.

De Vaart B.V. dient vrijelijk over de in het bedrijf reeds aanwezige gegevens te kunnen beschikken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nodig zijn.

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle methoden en technieken die De Vaart B.V. toepast tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden, zijn intellectueel eigendom van De Vaart B.V. Een opdrachtgever kan De Vaart B.V. nimmer verbieden deze kennis toe te passen bij andere opdrachtgevers.

Alle formats die De Vaart bij opdrachtgever introduceert staan ter beschikking van de opdrachtgever voor eigen gebruik. Het is de opdrachtgever echter verboden om deze formats verder te verspreiden. Algemene voorwaarden De Vaart (maart 2018)

VERVOLG: ALGEMENE VOORWAARDEN

7 RECLAMES

Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de door De Vaart B.V. verrichte werkzaamhe-den, dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij De Vaart B.V. te worden ingediend. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

8 OVERMACHT

Indien De Vaart B.V. bij overmacht van blijvende of tijdelijke aard is verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voe-ren, is De Vaart B.V. te harer keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort.

Indien de overmachtssituatie zolang duurt, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door één der partijen kan worden verlangd.

9 AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van De Vaart B.V. ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige vergoeding te vorderen anders dan in het geval van toerekenbare tekortkoming terzake het nakomen van bedoelde inspanningsverbintenis.

Ongeacht het in de eerste alinea van deze paragraaf bepaalde, aanvaardt De Vaart B.V. geen aansprakelijkheid wanneer:

a: het resultaat, dat het gevolg is van het door de inspanning van De Vaart B.V. tot stand gekomen werk, afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen had;

b: het door De Vaart B.V. geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt c.q. toegepast;

c: de gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen en/of het uitvoeren van de overeenkomst niet voorzien waren;

d: door de opdrachtgever onjuiste c.q. onvolledige informatie aan De Vaart B.V. wordt verstrekt welke benodigd is voor de uitvoering van de opdracht;

e: de bij de totstandkoming van de overeenkomst geïndiceerde tijdplanning en/of geplande opleverdatum wordt overschreden. Indien deze overschrijding De Vaart B.V. niet als grove schuld is toe te rekenen, wordt in de op-dracht begrepen te zijn dat de uitvoering binnen de grenzen van redelijkheid nog zo snel mogelijk dient te ge-schieden, zonder dat zulks aan uit de opdracht van de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen afdoet.

De Vaart B.V. is aansprakelijk voor de schade zoals in het bovenstaande bedoeld voor ten hoogste het bedrag dat in rekening is gebracht voor het vervullen van de opdracht. Bij samenloop van het herstellen van de tekortkoming en schade is het totaal van de herstelkosten en de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in rekening is gebracht. Ingeval De Vaart B.V. door derden wordt aangesproken tot vergoeding van schade ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet juist presteren van De Vaart B.V., dan zal de opdrachtgever De Vaart B.V. voor die aanspraken vrijwaren.

10 PRIJZEN EN BETALING

De Vaart B.V. werkt op basis van uren; de uurprijs is exclusief reiskostenvergoeding (per kilometer). Bij bezoeken aan het bedrijf verlangt De Vaart B.V. tevens een vergoeding voor de reistijd. De tarieven van De Vaart B.V. worden per kalenderjaar geïndexeerd met het inflatiecijfer van het CBS. De opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na de factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten; na deze termijn is de opdrachtgever interest verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan over het totale factuurbedrag. Er zal maandelijks gefactureerd worden. Indien De Vaart B.V. overgaat op incassomaatregelen, komen de daaraan verbonden kosten (zowel rechterlijke als buitenrechtelijke) voor rekening van de opdrachtgever.

11 PERSONEEL

Het is de opdrachtgever verboden om medewerkers die voor en/ of bij De Vaart werkzaam zijn, of die minder dan een jaar bij De Vaart uit dienst zijn, buiten schriftelijke toestemming van de directie van de Vaart B.V. om, werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe een overeenkomst mee aan te gaan. Overtreding van dit beding levert de opdrachtgever een direct opeisbare vordering op van 25.000 euro.

12 GESCHILLEN

Indien zich tussen opdrachtgever en De Vaart B.V. een geschil voordoet, dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, zullen partijen met elkaar overeenstemming zoeken over de wijze van beslechting. Indien daaromtrent geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter te Den Haag.