U weet wat VCA is. U kent de VCA checklist. Nu wilt u een VCA certificering behalen. Maar wat moet u nu precies doen voor een VCA certificering?

Wat moet u doen voor VCA certificering

In het kort komt het er op neer dat u voor een VCA certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de VCA checklist worden gesteld.

Wij van adviesbureau De Vaart hebben jarenlange ervaring met de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van VCA managementsystemen. En op basis van deze jarenlange ervaring hebben wij een VCA managementsysteem ontwikkeld:

  • waarin uitgegaan wordt van de huidige organisatie en niet vanuit de checklist waaraan die moet voldoen,
  • dat beknopt en praktisch is,
  • waar alle belast uit is verwijderd en,
  • heel dicht bij de werkwijze blijft zoals die nu door jullie gehanteerd wordt,

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor VCA certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden en zal het draagvlak voor VCA certificering optimaal zijn. Hieronder is de opbouw van ons VCA systeem kort beschreven.

Ons managementsysteem voor VCA certificering

De structuur die De Vaart hanteert voor een VCA certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.

Het beleidsniveau voor VCA certificering
Beleidsverklaring met VGM-doelen (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en actieplannen om deze doelen te behalen

Het organisatieniveau voor VCA certificering
Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, en de noodzakelijk functieprofielen. Het opstellen van een procedure in dienst treden, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor VCA certificering
Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, waarbij bij een VCA certificering de nadruk ligt op de startwerkprocedure, het VGM plan (indien noodzakelijk), instructie aan zowel eigen medewerkers, als ingeleende medewerkers en bijvoorbeeld de werkplekinspectieprocedure.

Uw managementsysteem voor VCA certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de VGM aspecten binnen uw bedrijfsvoering.

Vragen over VCA certificering

Heeft u nog vragen over VCA certificering, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.