U weet wat ISO 9001 is. U kent de ISO 9001 norm. Nu wilt u een ISO 9001 certificering behalen. Maar wat moet u nu precies doen voor een ISO 9001 certificering?

ISO 9001 certificering behalen, wat moet u doen?

In het kort komt het erop neer dat u voor een ISO 9001 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de ISO 9001 norm worden gesteld.

Wat kan De Vaart doen voor ISO 9001?

U kunt natuurlijk zelf een ISO 9001 managementsysteem ontwikkelen en implementeren, maar wij van adviesbureau De Vaart hebben hier reeds jarenlange ervaring mee. Op basis van deze jarenlange ervaring hebben wij een ISO 9001 managementsysteem ontwikkeld dat:

  • de organisatie van de klant als uitgangspunt heeft, en niet de norm waaraan het moet voldoen;
  • beknopt, praktisch, herkenbaar en digitaal is en waar alle ballast uit is verwijderd;
  • heel dicht bij de werkwijze van de klant blijft.

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor ISO 9001 certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden, en zal het draagvlak voor ISO 9001 certificering optimaal zijn. Hieronder is de opbouw van ons ISO 9001 systeem kort beschreven.

Ons managementsysteem voor ISO 9001 certificering

De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 9001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.

Het beleidsniveau voor ISO 9001

Beleidsverklaring met kwaliteitsdoelen en actieplannen om deze doelen te behalen

Het organisatieniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, opstarten werk, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Uw managementsysteem voor ISO 9001 certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van uw bedrijfsvoering op de geleverde kwaliteit.

ISO 9001 certificering behalen? Neem contact op voor meer informatie

Heeft u nog vragen over ISO 9001 certificering, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.