CO2-Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een slim instrument om bedrijven en overheden te helpen met het reduceren van CO2. De ladder wordt gebruikt als CO2 managementsysteem, voor handhaving en als aanbestedingsinstrument.

Wanneer je organisatie zich laat certificeren volgens de CO2-Prestatieladder, is dit een investering die zich terugverdient in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Oorspronkelijk is de CO2-Prestatieladder door ProRail ontwikkeld in 2009, maar sinds 2011 is Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen eigenaar en beheerder. De CO2-Prestatieladder is daarmee geschikt voor elk bedrijf dat zich wil richten op energiebesparing en duurzaamheid. De bedrijven die het meest zullen profiteren van de CO2 ladder, zijn organisaties met een hoog energieverbruik. Denk hierbij onder andere aan gemeenten, industrieën, organisaties in de bouw en in de grond- weg- of waterbouw.

Je leest hieronder meer over de CO2-Prestatieladder, wat het voor je organisatie betekent en wat Organisatieadviesbureau De Vaart daarbij kan betekenen. Wil je meer informatie over deze norm of hoe wij dat borgen bij onze klanten? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze ervaren adviseurs.

Voordelen CO2-Prestatieladder

Het behalen van een CO2-Prestatieladder certificaat heeft verschillende voordelen, zowel extern als intern.

Externe voordelen CO2-Prestatieladder

Door het CO2-Prestatieladder certificaat heeft je organisatie bij veel aanbestedingen een fictief voordeel van 2 tot 10%, waardoor je goedkoper in kunt schrijven dan concurrenten. Deze korting wordt hoger afhankelijk van je niveau in de CO2-Prestatieladder waarop je organisatie gecertificeerd is.

Daarnaast is een extern voordeel dat je met een CO2-Prestatieladder certificaat een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen die vastgesteld zijn in het Klimaatakkoord van Parijs. Deze doelstellingen houden in dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990, en in 2050 zelfs met 95%.

Interne voordelen CO2-Prestatieladder

Wellicht nog belangrijker dan de externe voordelen, brengt het implementeren van een CO2-Prestatieladder systeem ook diverse interne voordelen op. Het systeem dat we bouwen is geeft de handvatten om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken en verbetering door te voeren, niet alleen tijdens de implementatie, maar juist ook daarna. Op die manier ben je als organisatie in staat om continu te blijven verbeteren. Denk aan zaken zoals:

 • Is er een duidelijke strategie op het gebied van milieu(prestaties) en is deze correct uitgerold binnen het bedrijf?
 • Is onze organisatiestructuur logisch en is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht?
 • Zijn onze (werk)processen rondom milieu(prestaties) efficiënt?

Bij interne voordelen van een CO2-Prestatieladder certificaat, gaat het onder andere om:

 • het continu verbeteren van de bedrijfsvoering op het gebied van CO2-uitstoot
 • het actief toewerken naar energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot
 • meer structuur in de organisatie middels een managementsysteem waarin procedures en werkvoorschriften verwerkt zijn
 • het biedt handvatten om de organisatie en processen structureel en continu te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot het besparen van kosten
content temporary

Hoe behaal je een CO2-Prestatieladder certificaat?

In het kort komt het erop neer dat je voor een CO2-Prestatieladder certificering een CO2 managementsysteem moet opzetten en implementeren dat voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder norm. Nadat het managementsysteem 3 maanden in gebruik is, wordt het managementsysteem en hoe de organisatie hieraan opvolging geeft, gekeurd door een certificerende instelling.

Wanneer je voor deze toets (externe audit) slaagt, krijgt de organisatie voor 3 jaar het CO2-Prestatieladder certificaat uitgereikt. Waarbij jaarlijks, door de certificerende instantie, getoetst wordt of er nog wordt voldaan aan de eisen van de CO2-Prestatieladder norm.

Onze adviseurs hebben reeds jarenlange ervaring met alles wat komt kijken bij het opzetten van een CO2 managementsysteem. Wij begeleiden je organisatie graag bij het opzetten en implementeren van het managementsysteem voor de CO2-Prestatieladder.

Hoe zet je een managementsysteem op?

De Vaart kan je ondersteunen bij het opzetten van een managementsysteem dat aan de CO2-Prestatieladder voldoet. Wij hebben al meer dan 500 bedrijven geholpen en durven daarom te garanderen dat het gewenste certificaat behaald wordt!

Onze aanpak bij het opstellen van een managementsysteem is dat we de norm in de eerste instantie opzij leggen en jullie beleid, organisatie en processen als uitgangspunt nemen.

In onderstaand overzicht is te zien in welke 8 stappen wij samen zorgen voor een managementsysteem dat voldoet aan alle eisen en waarmee je organisatie klaar is voor certificering.

8 Stappenplan

Wat kan je van De Vaart verwachten?

Bij Organisatieadviesbureau De Vaart kan je terecht voor certificeringadvies en organisatieadvies. Wij begeleiden je bij jouw vraagstukken naar een oplossing die écht werkt voor jouw specifieke situatie. Er is geen sprake van een standaard werkwijze, maar we werken volgens een op maat gemaakt plan voor de organisatie.

In het geval van certificeringsadvies, volgen we niet standaard de eisen van de norm. We volgen de behoeften en wensen van jouw organisatie en zorgen er vervolgens voor dat je daarmee ook voldoet aan de norm, met als resultaat: het gewenste certificaat. Maar het belangrijkste resultaat gaat verder dan dat. De processen – intern en extern – zullen beter verlopen, je blijft interne efficiëntieslagen maken en kostenbesparingen worden mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Klik dan hier.

Onze werkwijze

neem contact op

Direct contact met één van onze adviseurs.

Bel naar 010 26 88 015 of stuur een mail naar info@devaart.nl en stel je vraag geheel vrijblijvend.

Wat is een CO2-Prestatieladder managementsysteem?

Een CO2-Prestatieladder managementsysteem richt zich op het reduceren van CO2 uitstoot. Daarnaast zorgt het voor het optimaliseren van het beleid, interne organisatie en bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. Dit fundament levert meer grip op de dagelijkse werkzaamheden en biedt een duidelijke koers naar de toekomst.

Het is een set van organisatie- en procesbeschrijving die een leidraad vormt voor de beheersing van de activiteiten. De structuur die De Vaart hanteert voor een CO2-Prestatieladder certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven

Wat is een milieumanagementsysteem?

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beperken van milieurisico’s en het verbeteren van milieuprestaties. Daarnaast zorgt het voor het optimaliseren van het beleid, interne organisatie en bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. Dit fundament levert meer grip op de dagelijkse werkzaamheden en biedt een duidelijke koers naar de toekomst.

Het is een set van organisatie- en procesbeschrijving die een leidraad vormt voor de beheersing van de activiteiten. De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 14001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven

Het beleidsniveau voor CO2-Prestatieladder

Een beleidsverklaring met CO2 uitstoot doelstellingen en actieplannen die de organisatie hanteert om deze doelen te behalen.

Het organisatieniveau voor CO2-Prestatieladder

Op dit niveau wordt de organisatie in kaart gebracht. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor CO2-Prestatieladder

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, opstarten werk, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Het managementsysteem voor ISO 14001 certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van de bedrijfsvoering op de geleverde milieuprestaties.

chat icon

Onze adviseurs werken in house, waardoor er korte lijntjes
zijn en we echt aanwezig zijn in de organisatie.

Eisen CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 tot en met 3 hebben betrekking op de uitstoot van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten en de sector. Wanneer je organisatie is gecertificeerd, voldoe je aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen uit 4 invalshoeken:

 1. Inzicht: CO2-footprint en energiestromen bepalen
 2. Reductie: Doelstellingen voor CO2-reductie vaststellen
 3. Transparantie: Communicatie over het CO2-beleid
 4. Participatie: Deelnemen aan initiatieven vanuit de sector op het gebied van CO2-reductie

De 5 niveaus van de prestatieladder

De CO2 certificering bestaat dus uit 5 niveaus – oftewel treden – waar je voor kunt kwalificeren:

Niveau/trede 1

Dit niveau betekent dat de energiestromen kwalitatief in kaart zijn gebracht en dat de organisatie de bestaande opties kent voor het gebruik van duurzame energie. Je communiceert intern en extern over het beleid dat gehanteerd wordt op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Niveau/trede 2

De organisatie heeft de energiestromen van het bedrijf kwantitatief in kaart gebracht. Er is een doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Intern wordt gecommuniceerd over hoe die doelen bereikt gaan worden. Daarnaast neem je passief deel aan minstens één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau/trede 3

Je bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor de eigen uitstoot. Dit inventaris is volgens de ISO standaard opgesteld. Eventueel is het door een onafhankelijke instelling geverifieerd. De organisatie beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor de eigen CO2-uitstoot en communiceert intern en extern over het behalen van deze doelstellingen. Bovendien neem je actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau/trede 4

De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht. Voor twee relevante ketens heeft de organisatie een ketenanalyse uitgevoerd. Er zijn kwantitatieve doelstellingen voor ketenemissies voor het bedrijf opgesteld en er wordt hierover overlegd met belanghebbenden. Je kunt bovendien aantonen dat je initiatiefnemer bent van een sector- en keteninitiatief.

Niveau/trede 5

Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van de A-leveranciers. Bovendien kan aangetoond worden dat de doelstellingen op niveau 3 en 4 zijn – of worden gerealiseerd. Je werkt publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van de overheid of van een maatschappelijke organisatie, en kunt aantonen dat je een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Begeleiding bij CO2-Prestatieladder certificering

De Vaart zorgt er – zoals hierboven weergegeven – in 8 stappen voor dat je organisatie een certificaat in handen heeft.

Je kunt hierbij kiezen voor de ontzorgvariant – waarbij wij het voortouw nemen en het systeem met je opzetten – of voor de variant waarbij je alleen een stukje begeleiding wilt en zelf het systeem gaat opzetten.

Onze service stopt niet bij het opzetten van een managementsysteem of het geven van advies. Samen met jou en je medewerkers zorgen we ook voor de implementatie van de benodigde oplossingen en bereiden we jullie voor op de externe CO2-Prestatieladder audit. We werken altijd vanuit het bedrijfsbelang. We zien de organisatie als klant, niet de directeur of een individu. Natuurlijk worden de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmerd.

CO2-Prestatieladder certificaat: 3 jaar geldig

Voldoet het CO2 managementsysteem aan de eisen van de CO2-Prestatieladder norm, is het managementsysteem 3 maanden in gebruik en is het door een certificerende instelling getoetst? Bij het behalen van deze toetsing, wordt de organisatie voorgedragen voor een CO2-Prestatieladder certificering en kan je het CO2-Prestatieladder certificaat binnen aantal weken verwachten.

CO2-Prestatieladder certificering is een driejarige cyclus met jaarlijkse audits. Dit wil zeggen dat het certificaat 3 jaar geldig is. Ieder jaar komt de certificerende instantie weer kort langs om te toetsen of de organisatie zich nog steeds aan het eigen CO2 managementsysteem houdt.

CO2-Prestatieladder integreren in bestaand managementsysteem

De MVO-Prestatieladder norm heeft dezelfde bekende High Level Structure (HLS structuur) waarop andere normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 ook zijn gebaseerd. Dit betekent dat deze norm eventueel gemakkelijk is te integreren in een reeds bestaand managementsysteem. Om te voldoen aan de CO2-Prestatieladder norm zullen we de organisatie begeleiden bij het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een CO2 managementsysteem.

CO2-Prestatieladder consultants met ruime ervaring

De consultants van De Vaart hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. Je krijgt altijd een consultant toegewezen die bij jou en je bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen jou, je medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor je organisatie.

Informatie en advies over de CO2-Prestatieladder

Heb je nog vragen over de CO2-Prestatieladder? Neem contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs voorzien je graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.