Wat is VCA?

VCA is al geruime tijd hét veiligheidsmanagementsysteem voor Nederland en België. Waarbij VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu’).

De VCA is ontstaan in de offshore en (petro)chemie om het aantal ongevallen binnen deze branches naar beneden te brengen. Inmiddels wordt de VCA binnen veel meer branches en bedrijven gebruikt om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Denk hierbij onder andere aan aannemers, afbouwbedrijven, installatiebedrijven en hoveniers.

Je leest hieronder meer over de VCA, wat het voor je organisatie betekent en wat Organisatieadviesbureau De Vaart daarbij kan betekenen. Wil je meer informatie over deze norm of hoe wij dat borgen bij onze klanten? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze ervaren adviseurs.

Voordelen VCA

Het behalen van een VCA bedrijfscertificaat heeft verschillende voordelen, zowel extern als intern.

Externe voordelen VCA certificering

Met het behalen van een VCA certificaat toon je aan dat er veel belang wordt gehecht aan veiligheid op de werkvloer. Het toont richting externen aan dat je voldoet aan gestelde eisen op het gebied van veiligheid en daarmee wordt de betrouwbaarheid verhoogd. Dit levert dus ook commercieel voordeel op, aangezien je met een VCA certificaat (vaker) in aanmerking komt om mee te dingen bij aanbestedingen.

Interne voordelen VCA certificering

Wellicht nog belangrijker dan de externe voordelen, brengt het implementeren van een VCA systeem ook diverse interne voordelen op. Het systeem dat we bouwen is geeft de handvatten om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken en verbetering door te voeren, niet alleen tijdens de implementatie, maar juist ook daarna. Op die manier ben je als organisatie in staat om continu te blijven verbeteren. Denk aan zaken zoals:

 • Is er een duidelijke strategie op het gebied van veiligheid en is deze correct uitgerold binnen het bedrijf en zijn er concrete doelstellingen?
 • Is onze organisatiestructuur logisch en is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht op het gebied van veiligheid en gezondheid?
 • Houden onze werkprocessen voldoende rekening met veiligheid en gezondheid?
 • Hebben we een compleet beeld van de arbo-risico’s binnen de organisatie, en nemen we voldoende maatregelen om veiligheid en gezondheid te waarborgen?

Bij interne voordelen van een VCA certificaat, gaat het onder andere om:

 • het vergroten van de veiligheid voor medewerkers op de werkvloer
 • het voldoen aan een groot gedeelte van de eisen uit de Arbowet. Let op, het gaat om een groot gedeelte, dus niet aan alle eisen vaan de Arbowet.
 • het stimuleren van een positieve werkcultuur waarbij veel aandacht is voor de arbeidsomstandigheden in de organisatie
 • het inzichtelijk maken van risico’s rondom veiligheid en het implementeren van maatregelen
 • meer structuur in de organisatie middels een managementsysteem waarin procedures en werkvoorschriften verwerkt zijn
 • het biedt handvatten om de organisatie en processen structureel en continu te verbeteren
content temporary

Hoe behaal je een VCA bedrijfscertificaat en/of VCA persoonscertificaat?

Het is belangrijk om te beseffen dat er sprake is van 2 verschillende VCA certificaten: het VCA bedrijfscertificaat en het VCA persoonscertificaat.

VCA bedrijfscertificaat

Het VCA bedrijfscertificaat is het VCA certificaat waarmee je de onderneming certificeert. Om het VCA bedrijfscertificaat te behalen dient de gehele organisatie te voldoen aan de eisen die volgens de VCA norm gesteld worden. Eén van die eisen is dat de operationele medewerkers hun VCA persoonscertificaat moeten hebben behaald.

Binnen het VCA bedrijfscertificaat zijn drie niveaus mogelijk:

 • VCA: dit niveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven die meestal als onderaannemer werkzaam zijn. Bij deze bedrijven zijn meestal tot 35 personen werkzaam.
 • VCA*: dit niveau is vooral bedoeld voor grotere bedrijven die meestal als hoofdaannemer werkzaam zijn. Bij deze bedrijven zijn meestal vanaf 35 personen werkzaam.
 • VCA-P: dit niveau is alleen bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector.

In het kort komt het erop neer dat je voor een VCA bedrijfscertificaat een veiligheidsmanagementsysteem moet opzetten en implementeren dat voldoet aan de eisen van de VCA norm. Nadat het managementsysteem 3 maanden in gebruik is, wordt het managementsysteem en hoe de organisatie hieraan opvolging geeft, gekeurd door een certificerende instelling.

Wanneer je voor deze toets (externe audit) slaagt, krijgt de organisatie voor 3 jaar het VCA bedrijfscertificaat uitgereikt, waarbij jaarlijks door de certificerende instantie getoetst wordt of er nog wordt voldaan aan de eisen van de VCA norm.

VCA persoonscertificaat

Daarnaast is het VCA persoonscertificaat een diploma voor een specifieke medewerker die met goed gevolg het VCA examen heeft afgelegd. De medewerker toont hiermee aan dat hij/zij weet hoe er in bepaalde (risicovolle) situaties gehandeld moet worden. Het diploma is 10 jaar geldig en is te behalen op de niveaus VCA Basis en VCA VOL (voor leidinggevenden).

Hoe zet je een managementsysteem op?

De Vaart kan je ondersteunen bij het opzetten van een managementsysteem dat aan de VCA voldoet. Wij hebben al meer dan 500 bedrijven geholpen en durven daarom te garanderen dat het gewenste certificaat behaald wordt!

Onze aanpak bij het opstellen van een managementsysteem is dat we de norm in de eerste instantie opzij leggen en jullie beleid, organisatie en processen als uitgangspunt nemen.

In onderstaand overzicht is te zien in welke 8 stappen wij samen zorgen voor een managementsysteem dat voldoet aan alle eisen en waarmee je organisatie klaar is voor certificering.

8 Stappenplan

Wat kan je van De Vaart verwachten?

Bij Organisatieadviesbureau De Vaart kan je terecht voor certificeringadvies en organisatieadvies. Wij begeleiden je bij jouw vraagstukken naar een oplossing die écht werkt voor jouw specifieke situatie. Er is geen sprake van een standaard werkwijze, maar we werken volgens een op maat gemaakt plan voor de organisatie.

In het geval van certificeringsadvies, volgen we niet standaard de eisen van de norm. We volgen de behoeften en wensen van jouw organisatie en zorgen er vervolgens voor dat je daarmee ook voldoet aan de norm, met als resultaat: het gewenste certificaat. Maar het belangrijkste resultaat gaat verder dan dat. De processen – intern en extern – zullen beter verlopen, je blijft interne efficiëntieslagen maken en kostenbesparingen worden mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Klik dan hier.

Onze werkwijze

neem contact op

Direct contact met één van onze adviseurs.

Bel naar 010 26 88 015 of stuur een mail naar info@devaart.nl en stel je vraag geheel vrijblijvend.

Veiligheidsmanagement

Met het hebben van een veiligheidsmanagementsysteem zorgt een organisatie ervoor dat zij op een proactieve wijze met werkgerelateerde veiligheid omgaan. Dit is van belang omdat er wereldwijd nog steeds 2,3 miljoen mensen per jaar overlijden als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werkgerelateerd zijn.

Door de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem kunnen ongelukken, onveilige situaties en zelfs doden worden voorkomen.

Wat is een veiligheidsmanagementsysteem?

Een veiligeheidsmanagementsysteem richt zich op het beschermen van de veiligheid. Daarnaast zorgt het voor het optimaliseren van het beleid, interne organisatie en bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. Dit fundament levert meer grip op de dagelijkse werkzaamheden en biedt een duidelijke koers naar de toekomst.

Het is een set van organisatie- en procesbeschrijving die een leidraad vormt voor de beheersing van de activiteiten. De structuur die De Vaart hanteert voor een VCA certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven

Het beleidsniveau voor VCA

Een beleidsverklaring met veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen en actieplannen die de organisatie hanteert om deze doelen te behalen.

Het organisatieniveau VCA

Op dit niveau wordt de organisatie in kaart gebracht. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden, functioneringsgesprekken en communicatie.

Het procesniveau voor VCA

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, werkvoorbereiding, opstarten werk en uitvoering.

Het managementsysteem voor VCA certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van de bedrijfsvoering op de geleverde arbeidsgezondheid en veiligheid.

chat icon

Onze adviseurs werken in house, waardoor er korte lijntjes
zijn en we echt aanwezig zijn in de organisatie.

Begeleiding bij VCA bedrijfscertificaat

De Vaart zorgt er – zoals hierboven weergegeven – in 8 stappen voor dat je organisatie een certificaat in handen heeft.

Je kunt hierbij kiezen voor de ontzorgvariant – waarbij wij het voortouw nemen en het systeem met je opzetten – of voor de variant waarbij je alleen begeleiding wilt en zelf het systeem gaat opzetten.

Onze service stopt niet bij het opzetten van een managementsysteem of het geven van advies. Samen met jou en je medewerkers zorgen we ook voor de implementatie van de benodigde oplossingen en bereiden we jullie voor op de externe VCA audit, waarbij we ook aanwezig kunnen zijn. We werken altijd vanuit het bedrijfsbelang: we zien de organisatie als klant, niet de directeur of een individu. Natuurlijk worden de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmerd.

VCA bedrijfscertificaat: 3 jaar geldig

Voldoet het managementsysteem aan de eisen van de VCA norm, is het managementsysteem 3 maanden in gebruik en is het door een certificerende instelling getoetst? Bij het behalen van deze toetsing, wordt de organisatie voorgedragen voor een VCA certificering en kan je het VCA bedrijfscertificaat binnen aantal weken verwachten.

VCA certificering is een driejarige cyclus met jaarlijkse audits. Dit wil zeggen dat het certificaat 3 jaar geldig is. Ieder jaar komt de certificerende instantie weer kort langs om te toetsen of de organisatie zich nog steeds aan het eigen veiligheidsmanagementsysteem houdt.

Let op, het VCA persoonscertificaat is 10 jaar geldig.

VCA integreren in bestaand managementsysteem

Voor een VCA managementsysteem wordt door De Vaart dezelfde structuur aangehouden als bij normen zoals ISO 9001, 14001 (link), ISO 27001 en ISO 45001. Dit betekent dat deze norm eventueel gemakkelijk is te integreren in een reeds bestaand managementsysteem, of dat andere normen op een later moment eenvoudig toe te voegen zijn. Om te voldoen aan de VCA norm zullen we de organisatie begeleiden bij het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een veiligheidsmanagementsysteem.

VCA consultants met ruime ervaring

De consultants van De Vaart hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. Je krijgt altijd een consultant toegewezen die bij jou en je bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen jou, je medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor je organisatie.

Informatie en advies over VCA

Heb je nog vragen over VCA? Neem contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs voorzien je graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.