MVO Prestatieladder

Wat is de MVO Prestatieladder?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO-Prestatieladder – geïnspireerd op de ISO 26000 – is een certificatienorm en het opzetten van het daar bijbehorende managementsysteem met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO-Prestatieladder maakt het, door middel van een managementsysteem met 33 MVO indicatoren, mogelijk voortdurend te ontwikkelen.

Met behulp van de MVO Prestatieladder is het mogelijk om met de juiste balans tussen personeel, milieu en winst duurzaam te ondernemen. Met dit certificaat kan je duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantonen.

Je leest hieronder meer over de MVO-Prestatieladder, wat het voor je organisatie betekent en wat Organisatieadviesbureau De Vaart daarbij kan betekenen. Wil je meer informatie over deze norm of hoe wij dat borgen bij onze klanten? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze ervaren adviseurs.

Voordelen MVO Prestatieladder

Het behalen van een MVO-Prestatieladder certificaat heeft verschillende voordelen, zowel extern als intern.

Externe voordelen MVO Prestatieladder

Het belangrijkste externe voordeel van een MVO-Prestatieladder certificaat is dat hiermee aangetoond wordt dat de organisatie aan de MVO-eisen voldoet. Hiermee verhoog je de betrouwbaarheid van de aangeboden producten of diensten. Dit leidt tot een belangrijk (commerciële) voordeel in de markt waarin gewerkt wordt.

Daarnaast wordt de MVO-Prestatieladder in Nederland steeds breder gedragen, onder andere door lokale overheden. De overheid gunt bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid een voordeel bij het beoordelen van offertes. Ook hier zien we dus het commerciële voordeel in terug.

Interne voordelen MVO Prestatieladder

Wellicht nog belangrijker dan de externe voordelen, brengt het implementeren van een MVO-Prestatieladder systeem ook diverse interne voordelen op. Het systeem dat we bouwen is geeft de handvatten om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken en verbetering door te voeren, niet alleen tijdens de implementatie, maar juist ook daarna. Op die manier ben je als organisatie in staat om continu te blijven verbeteren. Denk aan zaken zoals:

 • Is er een duidelijke strategie op het gebied van MVO en is deze correct uitgerold binnen het bedrijf?
 • Is onze organisatiestructuur logisch en is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht?
 • Zijn onze (werk)processen rondom MVO efficiënt?

Bij interne voordelen van een MVO-Prestatieladder certificaat, gaat het onder andere om:

 • het continu verbeteren van de bedrijfsvoering op het gebied van MVO
 • het zorgen voor evenwicht op het gebied van people, planet en profit. Bij een MVO-Prestatieladder is het niet mogelijk dat de focus enkel op één van deze onderdelen ligt.
 • meer structuur in de organisatie middels een managementsysteem waarin procedures en werkvoorschriften verwerkt zijn
 • het biedt handvatten om de organisatie en processen structureel en continu te verbeteren
content temporary

Hoe behaal je een MVO certificaat?

In het kort komt het erop neer dat je voor een MVO-Prestatieladder certificering een MVO managementsysteem moet opzetten en implementeren dat voldoet aan de eisen van de MVO-Prestatieladder norm. Nadat het managementsysteem 3 maanden in gebruik is, wordt het managementsysteem en hoe de organisatie hieraan opvolging geeft, gekeurd door een certificerende instelling.

Wanneer je voor deze toets (externe audit) slaagt, krijgt de organisatie voor 3 jaar het MVO-Prestatieladder certificaat uitgereikt. Waarbij jaarlijks, door de certificerende instantie, getoetst wordt of er nog wordt voldaan aan de eisen van de MVO-Prestatieladder norm.

Onze adviseurs hebben reeds jarenlange ervaring met alles wat komt kijken bij het opzetten van een MVO managementsysteem. Wij begeleiden je organisatie graag bij het opzetten en implementeren van het managementsysteem voor de MVO-Prestatieladder.

Hoe zet je een managementsysteem op?

De Vaart kan je ondersteunen bij het opzetten van een managementsysteem dat aan de MVO-Prestatieladder voldoet. Wij hebben al meer dan 500 bedrijven geholpen en durven daarom te garanderen dat het gewenste certificaat behaald wordt!

Onze aanpak bij het opstellen van een managementsysteem is dat we de norm in de eerste instantie opzij leggen en jullie beleid, organisatie en processen als uitgangspunt nemen.

In onderstaand overzicht is te zien in welke 8 stappen wij samen zorgen voor een managementsysteem dat voldoet aan alle eisen en waarmee je organisatie klaar is voor certificering.

8 Stappenplan

Wat kan je van De Vaart verwachten?

Bij Organisatieadviesbureau De Vaart kan je terecht voor certificeringadvies en organisatieadvies. Wij begeleiden je bij jouw vraagstukken naar een oplossing die écht werkt voor jouw specifieke situatie. Er is geen sprake van een standaard werkwijze, maar we werken volgens een op maat gemaakt plan voor de organisatie.

In het geval van certificeringsadvies, volgen we niet standaard de eisen van de norm. We volgen de behoeften en wensen van jouw organisatie en zorgen er vervolgens voor dat je daarmee ook voldoet aan de norm, met als resultaat: het gewenste certificaat. Maar het belangrijkste resultaat gaat verder dan dat. De processen – intern en extern – zullen beter verlopen, je blijft interne efficiëntieslagen maken en kostenbesparingen worden mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Klik dan hier.

Onze werkwijze

neem contact op

Direct contact met één van onze adviseurs.

Bel naar 010 26 88 015 of stuur een mail naar info@devaart.nl en stel je vraag geheel vrijblijvend.

Wat is een MVO managementsysteem?

Een MVO managementsysteem richt zich op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zorgt het voor het optimaliseren van het beleid, interne organisatie en bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. Dit fundament levert meer grip op de dagelijkse werkzaamheden en biedt een duidelijke koers naar de toekomst.

Het is een set van organisatie- en procesbeschrijving die een leidraad vormt voor de beheersing van de activiteiten. De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 14001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven

Het beleidsniveau voor MVO Prestatieladder

Een beleidsverklaring met MVO doelstellingen en actieplannen die de organisatie hanteert om deze doelen te behalen.

Het organisatieniveau voor MVO Prestatieladder

Op dit niveau wordt de organisatie in kaart gebracht. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor MVO Prestatieladder

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, opstarten werk, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Het managementsysteem voor de MVO-Prestatieladder certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van de bedrijfsvoering op de geleverde milieuprestaties.

chat icon

Onze adviseurs werken in house, waardoor er korte lijntjes
zijn en we echt aanwezig zijn in de organisatie.

Niveaus en treden MVO Prestatieladder

Duurzaam ondernemen volgens de MVO-Prestatieladder is ingedeeld in 5 beoordelingsniveau’s, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare niveau is. Niveau 1 en 2 – oftewel trede 1 en 2 – gelden als eerste opstap om door te groeien naar niveau/trede 3. Wanneer je wil starten met de MVO-Prestatieladder is het niet mogelijk om hoger in te stappen dan niveau/trede 3. Nadat niveau/trede 3 is behaald, kan je organisatie wel doorgroeien naar niveau/trede 4 en 5. Dit doe je door de MVO indicatoren specifieker uit te werken en in te vullen.

33 MVO indicatoren

Je organisatie dient per indicator in kaart te brengen hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de indicatoren en wat de plannen zijn om te groeien naar een volgend niveau/trede op de MVO-Prestatieladder. De 33 indicatoren zijn onderverdeeld in de kernthema’s: people, planet en profit. Hieronder staat een overzicht van de indicatoren per thema:

People

Arbeidsomstandigheden

 • Werk en werkgelegenheid
 • Verhouding tussen werknemer en werkgever
 • Gezondheid en veiligheid
 • Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
 • Diversiteit en kansen

Mensenrechten

 • Strategie en beheer
 • Verbod op discriminatie
 • Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
 • Uitbanning kinderarbeid
 • Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
 • Beveiligingsbeleid
 • Rechten van inheemse bevolking

Eerlijk zaken doen

 • Gemeenschap
 • Corruptie
 • Publiek beleid
 • Concurrentiebelemmerend gedrag
 • Naleving

Consumenten en aangelegenheden

 • Gezondheid en veiligheid van consumenten
 • Etikettering van producten en diensten
 • Marketing communicatie
 • Privacy van klanten
 • Naleving

Planet

Milieu, grondstoffen, energie en emissies

 • Grondstoffen
 • Energie
 • Water
 • Biodiversiteit
 • Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
 • Producten en diensten
 • Naleving
 • Transport

Profit

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

 • Directe economische waarden die zijn gegenereerd/gedistribueerd
 • Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
 • Bijdrage aan het economisch systeem

Begeleiding bij MVO Prestatieladder certificering

De Vaart zorgt er – zoals hierboven weergegeven – in 8 stappen voor dat je organisatie een certificaat in handen heeft.

Je kunt hierbij kiezen voor de ontzorgvariant – waarbij wij het voortouw nemen en het systeem met je opzetten – of voor de variant waarbij je alleen een stukje begeleiding wilt en zelf het systeem gaat opzetten.

Onze service stopt niet bij het opzetten van een managementsysteem of het geven van advies. Samen met jou en je medewerkers zorgen we ook voor de implementatie van de benodigde oplossingen en bereiden we jullie voor op de externe MVO-Prestatieladder audit. We werken altijd vanuit het bedrijfsbelang. We zien de organisatie als klant, niet de directeur of een individu. Natuurlijk worden de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmerd.

MVO Prestatieladder certificaat: 3 jaar geldig

Voldoet het MVO managementsysteem aan de eisen van de MVO-Prestatieladder norm, is het managementsysteem 3 maanden in gebruik en is het door een certificerende instelling getoetst? Bij het behalen van deze toetsing, wordt de organisatie voorgedragen voor een MVO-Prestatieladder certificering en kan je het MVO-Prestatieladder certificaat binnen aantal weken verwachten.

MVO-Prestatieladder certificering is een driejarige cyclus met jaarlijkse audits. Dit wil zeggen dat het certificaat 3 jaar geldig is. Ieder jaar komt de certificerende instantie weer kort langs om te toetsen of de organisatie zich nog steeds aan het eigen MVO managementsysteem houdt.

MVO Prestatieladder integreren in bestaand managementsysteem

De MVO-Prestatieladder norm heeft dezelfde bekende High Level Structure (HLS structuur) waarop andere normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 ook zijn gebaseerd. Dit betekent dat deze norm eventueel gemakkelijk is te integreren in een reeds bestaand managementsysteem. Om te voldoen aan de MVO-Prestatieladder norm zullen we de organisatie begeleiden bij het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een MVO managementsysteem.

MVO consultants met ruime ervaring

De consultants van De Vaart hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. Je krijgt altijd een consultant toegewezen die bij jou en je bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen jou, je medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor je organisatie.

Informatie en advies over de MVO Prestatieladder

Heb je nog vragen over de MVO-Prestatieladder? Neem contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs voorzien je graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.