ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In deze norm zijn alle eisen die ISO 9001 aan een organisatie stelt opgenomen. De eerste ISO 9001 norm, opgesteld in 1987, is inmiddels meerder keren herzien en geactualiseerd.

De ISO 9001:2015 normversie die in september 2015 is geïntroduceerd is de meest actuele. Organisaties kunnen er tot september 2018 echter wel nog voor kiezen om een nieuw certificaat te behalen tegen de oude 2008 norm. De geldigheid van dit certificaat komt echter per 15 september 2018 te vervallen.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige ISO 9001:2008 norm?

  • De eisen van de norm staan in een andere volgorde en zijn anders geformuleerd. De nieuwe zogenoemde High Level Structuur (HLS) van ISO-normen is ook toegepast in deze ISO 9001:2015. Hierdoor is het makkelijker om aan te sluiten op andere normen als de ISO 14001:2015 en de OSHAS 18001. Laatstgenoemde wordt dit jaar (2017) overigens nog vervangen door de nieuwe ISO 45001.
  • De norm is moderner; er is een betere aansluiting op moderne bedrijfsvoering wanneer u bijvoorbeeld met een ERP-systeem werkt of als u een dienstverlener bent.
  • U moet een stakeholderanalyse met risico-inschatting maken. Hierbij kan de adviseur van De Vaart u goed bij helpen.
  • Kennismanagement is belangrijker geworden.
  • U moet voortaan streven naar een tevreden klant. Vreemd genoeg was dit in de eerdere versies van ISO 9001 geen concrete eis.
  • Doelstellingen die de directie zichzelf stelt zijn belangrijker in de ISO 2015 norm.
  • Er moet meer aandacht besteed worden aan (de beheersing van) leveranciers waaraan u processen uitbesteedt.
  • Er wordt meer nadruk gelegd op het plannen en beheersen van veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van interne audits of klantklachten

De actuele ISO 9001:2015 norm

De huidige ISO 9001 2015 normversie bestaat uit tien hoofdstukken, waarvan hoofdstuk vier het inhoudelijke begin is van de ISO 9001 norm. Onderstaand zal kort de strekking van elk hoofdstuk kort beschreven worden:
Hoofdstuk 4 “Context van de organisatie”
Er moet inzicht zijn in de context van de organisatie en de belangen en verwachtingen van alle belanghebbenden. Daarnaast moet het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem worden vastgesteld en dient de organisatie te opereren vanuit het procesdenken.

Hoofstuk 5 “Leiderschap”
Niet alleen het leiderschap zelf, maar vooral de betrokkenheid en toegewijdheid van de leidinggevenden ten aanzien van het vaststellen, onderhouden, verbeteren en communiceren van het kwaliteitsbeleid en -managementsysteem is erg van belang. Hierdoor, en door het duidelijk kenbaar maken van de kwaliteitsdoelstellingen en bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt betrokkenheid in de gehele organisatie gecreëerd.

Hoofstuk 6 “Planning”
De organisatie moet inzicht hebben in de kwaliteitsrisico’s en kansen die van invloed zijn op het vermogen van de organisatie om klanttevredenheid te bewerkstelligen, en acties plannen om deze risico’s en kansen op te pakken. Daarnaast moet de organisatie kwaliteitsdoelstellingen kenbaar maken en ‘SMART’ acties plannen om deze te bereiken.
Hoofstuk 7 “Ondersteuning”
Het bewustzijn ten aanzien van het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen in de gehele organisatie is een belangrijke basis voor de doeltreffendheid van het managementsysteem. De organisatie moet echter tevens de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Hoofdstuk 8 “Uitvoering”
De organisatie moet vastgestelde acties implementeren en beheersen die ervoor zorgen dat de organisatie grip houdt op de processen die van belang zijn voor de kernactiviteiten van de organisatie.
Hoofdstuk 9 “Evaluatie van de prestaties”
De organisatie moet methoden vaststellen om de prestaties van de organisatie ten aanzien van de klanttevredenheid en doeltreffendheid enerzijds, en anderzijds de prestaties, doeltreffendheid en toereikendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem zelf te analyseren en evalueren.

Hoofdstuk 10 “Verbetering”
De organisatie moet kansen voor verbetering vaststellen en maatregelen identificeren en implementeren die de afwijkingen wegnemen en soortgelijke afwijkingen in de toekomst doen voorkomen, waarbij de organisatie nadrukkelijk streeft naar het continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wat kan De Vaart voor u betekenen?

Organisatieadviesbureau De Vaart is, zoals de naam al zegt, een adviesbureau. Wij kunnen u helpen uw “handboek”  en organisatie klaar te maken voor een ISO 9001 certificering. Waar nodig passen wij de organisatie en haar procedures aan. Uiteraard stellen wij daarbij uw bedrijfsbelang voorop en niet de norm. Door onze ervaring zorgen wij ervoor dat u (onbewust) wel aan alle normeisen voldoet.

Een adviseur van De Vaart bespreekt graag de mogelijkheden, impact en planning  met u die het best bij uw bedrijf passen.

Als uw organisatie klaar is om volgens uw eigen procedures met ISO 9001 te werken,dan zal een onafhankelijke certificerende instelling (NoBo of CI) controleren of u inderdaad volgens de norm werkt, een zogenoemde audit. Bij een positief auditresultaat zal de certificerende instelling u een certificaat uitreiken.

Vragen over de ISO 9001 norm

In het bovenstaand is slechts kort de strekking van elk hoofdstuk beschreven. Wilt u echter meer informatie over de ISO 9001 norm, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.