U weet nu wat ISO 14001 is. Nu wilt u een ISO 14001 certificering behalen. Maar wat moet u nu precies doen voor een certificering?

Wat moet u doen voor ISO 14001 certificering

In het kort komt het er op neer dat u voor een ISO 14001 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de ISO 14001 norm worden gesteld.

ISO 14001 certificering behalen? Zo helpt De Vaart BV u

U kunt natuurlijk zelf een ISO 14001 managementsysteem ontwikkelen en implementeren, maar wij van adviesbureau De Vaart hebben hier reeds jarenlange ervaring mee. Op basis van deze jarenlange ervaring hebben wij een ISO 14001 managementsysteem ontwikkeld dat:

  • de organisatie van de klant als uitgangspunt neemt, en niet de norm waaraan het moet voldoen;
  • beknopt, praktisch, herkenbaar en digitaal is en waaruit alle ballast is verwijderd;
  • heel dicht bij de werkwijze van de klant blijft en;
  • indien voor handen, laten we deze aansluiten op uw bestaande managementsysteem (van bijvoorbeeld ISO 9001)

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor ISO 14001 certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden en zal het draagvlak voor de certificering optimaal zijn. Hieronder is de opbouw van ons ISO 14001 systeem kort beschreven.

Ons managementsysteem voor ISO 14001 certificering

De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 14001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.
Het beleidsniveau voor ISO 14001 
Beleidsverklaring met milieudoelstellingen en actieplannen om deze doelen te behalen
Het organisatieniveau voor ISO 14001 

Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken met hierin verwerkt de van toepassing zijnde milieu-eisen.

Het procesniveau voor ISO 14001 
Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, inkoopproces, specifieke werkinstructies en de leveranciersbeoordeling.

Uw managementsysteem voor ISO 14001 certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van uw bedrijfsvoering op de milieuprestaties van uw bedrijf.

ISO 14001 certificering behalen? Neem contact op voor meer informatie

Heeft u nog vragen over ISO 14001 certificering, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.