OHSAS 18001 certificaat

OHSAS 18001 is de internationale Arbomanagementnorm. Met de invoering van een OHSAS 18001 managementsysteem borgt u dat u structureel en continu bezig bent met de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers. Maar een OHSAS 18001 certificaat biedt meer!

OHSAS 18001 certificaat, meer dan enkel arbomanagement

Met een OHSAS 18001 certificaat geeft u niet alleen aan dat u structureel bezig bent met de verbetering van de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers, maar u beheerst met OHSAS 18001 ook alle bestaande Arbowet- en regelgeving die betrekking hebben op uw bedrijfsvoering.

Met OHSAS 18001 brengt u deze Arbowet- en regelgeving in kaart, u toetst of u organisatie hieraan voldoet en neemt indien noodzakelijk actie om aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Tot slot toetst u periodiek of u nog steeds voldoet aan de wet- en regelgeving. Wanneer u voldoet krijgt uw bedrijf het OHSAS 18001 certificaat.

De OHSAS 18001 norm en het OHSAS 18001 certificaat

De OHSAS 18001 norm bestaat viertal hoofdstukken, waarbij in hoofdstuk 4 de eisen zijn opgenomen waaraan een OHSAS 18001 systeem aan dient te voldoen.

Dit hoofdstuk van de OHSAS 18001 norm is opgebouwd in de bekende PDCA-cyclus van Deming zijnde:

De strekking van paragraaf 4.2 & 4.3 van de OHSAS 18001 norm betreft:

Het opstellen van een Arbobeleid en het invenstariseren van de arborisico’s en de Arbowet- en regelgeving. Op basis van deze inventarisaties dienen vervolgens actieplannen te worden opgesteld om deze te verbeteren, dan wel hieraan te voldoen en in aanmerking te komen voor het OHSAS 18001 certificaat.

De strekking van paragraaf 4.4 van de OHSAS 18001 norm betreft:

Het uitvoeren van de hiervoor genoemde actieplannen om de arbo-omstandigheden te verbeteren, om te (blijven) voldoen aan relevante wet- en regelgeving en de norm voor OHSAS 18001 certificering. Denk hierbij aan: het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het opleiden/instrueren van medewerkers, het vaststellen van een duidelijke communicatiestructuur, afspraken omtrent documentbeheer en de beheersing van de werkzaamheden.

De strekking van paragraaf 4.5 van de OHSAS 18001 norm betreft:

De controle op de uitgevoerde werkzaamheden vanuit de actieplannen, en of hiermee de vastgestelde doelen zijn behaald. Ook gaat het hierbij om vastlegging van de afwijkingen die zijn geconstateerd.

De strekking van paragraaf 4.6 van de OHSAS 18001 norm betreft:

Een analyse van de verzamelde gegevens die tijdens de controle zijn verzameld en het, op basis van deze informatie, vaststellen van nieuwe actieplannen en doelstellingen om de arbo-omstandigheden verder te verbeteren en om te blijven voldoen aan wet-en regelgeving.

Op deze wijze voert u, met ondersteuning van het OHSAS 18001 managementsysteem, continu en op alle niveaus binnen de organisatie structurele verbeteringen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit kunt u aantonen door middel van het OHSAS 18001 certificaat dat aan u zal worden verstrekt.

Vragen over het OHSAS 18001 certificaat? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het OHSAS 18001 certificaat, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies. We helpen u graag met het behalen en behouden van het OHSAS 18001 certificaat.

OHSAS 18001 certificaat