De preventiemedewerker

Leestijd: 2 minuten

In juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen is het feit dat de preventiemedewerker een grotere rol toebedeeld heeft gekregen. Maar wat betekent deze functie eigenlijk en wat zijn de vereisten voor een organisatie ten aanzien van de (aanstelling van een) preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteuning biedt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De reden dat de preventiemedewerker een grotere rol heeft gekregen is dat deze persoon dichter bij de werknemers staat dan bijvoorbeeld een arbodienst of bedrijfsarts. Elk bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Voorwaarden is echter wel dat deze persoon over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Hier zijn geen duidelijk criteria aan verbonden, maar het komt erop neer dat je kennis moet hebben van de arborisico’s in het bedrijf, maatregelen kan nemen om deze risico’s het hoofd te bieden en hier medewerkers over kan voorlichten. Een manier om aan deze voorwaarde te voldoen is het (laten) volgen van een cursus tot preventiemedewerker. Het opleidingsaanbod varieert van ééndaagse tot vierdaagse cursussen.

Naast het voldoen aan de opleidings- en ervaringscriteria dient een preventiemedewerker voldoende tijd te hebben om de preventietaken uit te kunnen voeren. Ook hier zijn geen vaste criteria voor opgenomen, maar is uiteraard sterk afhankelijk van het aantal werknemers en de mate waarin zij risico’s lopen. Verder is het van belang dat de preventiemedewerker over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden beschikt om te kunnen fungereren als de spil tussen de werkgever, de werknemers, arbodeskundigen, de Inspectie SZW en indien van toepassing de personeelsvertegenwoordiging/ OR. Daarnaast moet bij de werknemers bekend zijn wie de preventiemedewerker(s) is/zijn. De functie van preventiemedewerker geniet een bepaalde bescherming. De personeelsvertegenwoordiging of OR heeft namelijk instemmingsrecht met betrekking tot zowel het aantal als de aanstelling van preventiemedewerkers.

Bij de keuze voor een preventiemedewerker is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Enerzijds met betrekking tot een eventuele tijdsduur, maar anderzijds met betrekking tot de taakeisen en bevoegdheden. Stel hiervoor dus ook een functieprofiel op. Probeer er daarnaast rekening mee te houden dat er voldoende draagvlak is voor de aanstelling van een bepaalde werknemer. Hierbij is het van belang dat er een bepaald vertrouwen is vanuit de werknemers en dat de preventiemedewerker niet wordt gezien als de ‘spion’ van de directie.

Vraag uw De Vaart-adviseur om meer informatie over de preventiemedewerker, de Arbowet of overige zaken met betrekking tot veiligheid en gezondheid in uw bedrijf.